Generella råd vid varmförzinkning

Materialval

För att på bästa sätt utnyttja varmförzinkingens goda möjligheter till lång underhållsfri livslängd och god ytfinish bör valet av stål analyseras redan på ritbordet.

Inverkan av kisel och fosfor på stålets reaktivitet

När stål gjuts tillsätts antingen kisel eller aluminium för att binda syre – stålet tätas. Kiselhalten (Si) i stål har mycket stor betydelse för reaktiviteten mellan järn och zink under varmförzinkningsprocessen. Det är därför viktigt att beakta kiselhalten i valet av stål för gods som ska varmförzinkas.

Aluminiumtätade stål som ska varmförzinkas ska ha en låg kiselhalt, under 0,03 viktprocent. Kiseltätade stål med en kiselhalt från 0,15 viktsprocent fungerar bra vid varmförzinkning, men ger tjockare skikt än de aluminiumtätade stålen.

Även fosforinnehållet (P) har en viss inverkan på reaktiviteten, framförallt då det gäller kallvalsade stål. Övriga legeringselement har ingen avgörande effekt på skiktet.

 
Upp

Viktökning

Vid varmförzinking ökar konstruktionens vikt med 3,5-10% beroende på utformning, storlek och matererialsammansättning.
Det kan i vissa falla vara väsentligt att ta vikökningen i beaktning vid hållfasthetsberäkningar.

 
Upp