God konstruktion vid varmförzinkning

Grunden för bra kvalitet vid varmförzinkning läggs redan då en produkt konstrueras. Normalt gäller att god konstruktions- och svetspraxis skall iakttas, men vissa detaljer kräver dock en speciell uppmärksamhet.

Konstruktionsutformning vid varmförzinkning

Ofta sätter anläggningens zinkkar gränsen för hur stora konstruktioner som kan varmförzinkas, framför allt i tredimensionell utbredning. Det kan därför vara fördelaktigt att dela upp långa föremål i mindre sektioner som sedan sammanfogas med skruvförband till slutgiltig konstruktion. Just skruvförband är att föredra eftersom svetsning förstör zinkskiktet och extra åtgärder krävs för att återupprätta korrosionsskyddet.

God konstruktion

Tips och råd för lyckad konstruktion av föremål som ska varmförzinkas.

Generella råd

Viktiga asperkter att beakta inför varmförzinkningen.

Hantering av gods

Följ dessa råd för rätt hantering av ert varmförzinkade gods.